REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOȚIONALĂ
„1-2-2023”

Secțiunea nr. 1. Organizatorul campaniei

 1. Organizatorul Campaniei promoționale „1-2-2023” este S.C. CHI MEDICAL S.R.L., cu sediul în București, strada Dealul Tugulea nr. 24-30, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.  J40/16402/2020, cod unic de înregistrare 43389301, reprezentată prin Roxana Chirilă, în calitate de administrator (denumită în continuare “Organizatorul” sau “CHI MEDICAL”).
 2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul”), fiind aplicabil tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de această Campanie și care participă la această Campanie, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de prezentul Regulament (denumiți în continuare “Participanții”). Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea și respectarea integrală, expresă și neechivocă a tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor Regulamentului de către Participanți și acordul Participanților la termenii, condițiile și prevederile Regulamentului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 3. Campania se va desfășura la punctul de lucru CHI MEDICAL, situat în București, intrarea Grigore Alexandrescu nr. 5, ap. 1, sector 1.

 4. Scopul prezentei campanii este de a oferi persoanelor participante acces la servicii medicale ginecologice cu preț redus.

Secțiunea nr. 2. Locul de desfășurare și perioada de desfășurare a campaniei

 1. Campania se va desfășura la punctul de lucru CHI MEDICAL, situat în București, intrarea Grigore Alexandrescu nr. 5, ap. 1, sector 1.

 2. Perioada în care se va desfășura campania este 03.01.2023 – 28.02.2023, în limita locurilor disponibile*.

*Întrucât medicii participanți la Campanie au program fix, există un număr limitat de locuri pentru Participanții la Campanie.

Secțiunea nr. 3. Participanţii la campanie

 1. Calitatea de Participant în Campanie este dobândită de către orice persoana fizică de sex feminin care, cu respectarea condițiilor aplicabile solicitării serviciilor medicale și celorlalte prevederi legale aplicabile, conform reglementarilor legale specifice, în mod cumulativ:

a. realizează, în Perioada de desfășurare a Campaniei, o programare pentru efectuarea serviciilor medicale incluse în Campanie la unul dintre medicii indicați în Anexa nr. 1, într-una dintre următoarele modalități:

          A1. Online, prin accesarea linkului https://doctorginecolog.ro/programari/

A2. telefonic, la numărul de telefon 0747781681 (apel voce sau mesaj text – SMS sau WhatsApp)

b. se prezintă, în Perioada de desfășurare a Campaniei, pentru efectuarea serviciilor medicale incluse în campanie, pentru care s-a realizat în prealabil o programare conform celor indicate la punctul a de mai sus.

 1. Înscrierea în vederea participării la Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă de către persoană a prevederilor prezentului Regulament.

 2. Un Participant poate accesa beneficiile oferite de Campanie, detaliate în cadrul secțiunii de mai jos, de mai multe ori pe Perioada de desfășurare a Campaniei.

 3. Participarea la această Campanie implică cunoașterea, respectarea și acceptarea integrală și neechivocă a tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament de către Participanți.

Secțiunea nr. 4. Mecanismul campaniei

 1. Campania constă în oferirea Participanților (e. persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ condițiile prevăzute la punctul 1 din secțiunea 3), în perioada 03.01.2023-28.02.2023, a unui pachet de servicii medicale constând în consultație ginecologică și ecografie transvaginală* la prețul promoțional de 300 lei (preț redus de la 600 lei), la medicii indicați în Anexa nr. 1. Bonus, Participanții primesc o consultație senologică gratuită.

*În cazul în care persoana participantă la campanie declară că este virgină, se realizează consultația ginecologică și ecografia pelvină transabdominală.

 1. Pentru a beneficia de prețul promoțional menționat la punctul 1 din prezenta secțiune, aplicabil exclusiv în cadrul Campaniei și în condițiile prevăzute de prezentul Regulament, Participanții trebuie să:

(a) realizeze, în Perioada de desfășurare a Campaniei, o programare pentru efectuarea serviciilor medicale incluse în Campanie, la unul dintre medicii indicați în Anexa nr. 1, într-una dintre modalitățile indicate în mod expres la secțiunea 3, punctul 1, subpunctul (a), literele A1 sau A2 sau din prezentul Regulament și

(b) să efectueze, în Perioada de desfășurare a Campaniei, serviciile medicale pentru care s-a realizat în prealabil o programare conform celor indicate la subpunctul (a).

 1. Reducerea acordată în cadrul Campaniei nu se cumulează cu alte oferte promoționale, pachete de servicii medicale sau reduceri în cadrul altor campanii promoționale și nu se aplică femeilor însărcinate, acestea necesitând servicii medicale obstetricale.

 2. În cazul în care medicul nu se poate prezenta la consultația programată (din cauza unei urgențe medicale pentru care este solicitat în alt serviciu medical), persoana programată (pacienta) va fi anunțată în cel mai scurt timp și reprogramată la o altă dată convenabilă pentru aceasta.

 3. Dacă, din motive personale, persoana programată nu se poate prezenta la data și ora programate pentru efectuarea serviciilor medicale incluse în Campanie, se poate stabili o altă programare, în perioada de desfășurare a Campaniei. Reprogramarea se poate face o singură dată.

Secțiunea nr. 5. Regulamentul Campaniei

 1. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau Participant), pe website-ul https://doctorginecolog.ro/campanii/ și la adresa clinicii CHI MEDICAL S.R.L. , București, sector 1, intrarea Grigore Alexandrescu nr. 5, ap. 1.

 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa oricând Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi oricând desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin acte adiționale ce vor fi comunicate public în aceeași forma prevăzută la alin. (1) din prezenta secțiune a Regulamentului.

 3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor aduse Regulamentului cât timp acestea sunt comunicate în modalitățile indicate mai sus.

Secțiunea nr. 6. Protecția datelor cu caracter personal

 1. CHI MEDICAL urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și legislația privind protectia datelor cu caracter personal, în particular, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 2. În desfășurarea prezentei Campanii, CHI MEDICAL prelucrează date cu caracter personal, în scopul înregistrării solicitării dumneavoastră cu privire la efectuarea unei programări, fie prin intermediul informațiilor personale oferite de dumneavoastră în linkul https://doctorginecolog.ro/programari/, fie dacă informațiile personale au fost comunicate telefonic către persoana care operează programările la clinica CHI MEDICAL. Orice persoană fizică este eligibilă să acceseze Campania desfășurată în cadrul CHI MEDICAL.

CHI MEDICAL va prelucra datele necesare prestării serviciilor solicitate de către dumneavoastră, în măsura în care achizitionați serviciile incluse în Campanie. Datele respective (datele necesare prestării serviciilor) nu se supun prelucrării efectuate prin prezentul Regulament. Pentru a înțelege cum vă sunt prelucrate datele cu caracter personal în prestarea serviciilor solicitate, vă rugăm să accesați linkul: https://doctorginecolog.ro/prelucrarea-datelor-personale/.

 1. Persoanele vizate ale căror date pot fi prelucrate de către CHI MEDICAL, exclusiv în scopurile mai jos menționate, sunteți dumneavoastră, în calitate de Participant la Campania organizată.

 2. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri și temeiuri:

  a. interesul legitim al Organizatorului, în baza solicitării dumneavoastră de a fi programat, prin completarea de către dumneavoastră a informațiilor personale în linkul https://doctorginecolog.ro/programari/ sau dacă informațiile personale au fost furnizate telefonic către persoana care operează programarea dumneavoastră, la recepția CHI MEDICAL. Datele cu caracter personal procesate sunt reprezentate de: nume, prenume adresa de e-mail, număr de telefon. Scopul acestei procesări este contactarea dumneavoastră pentru programarea serviciilor medicale solicitate;
  b. obligație legală, cum ar fi cele în domeniul financiar-contabil și fiscal, precum și de arhivare (după caz). CHI MEDICAL are obligația să dovedească, la cerere, autorităților competente, condițiile în care prezenta Campanie s-a desfășurat, inclusiv prin prezentarea Regulamentului, cât și a documentelor ce au stat la baza prestării serviciilor în desfășurarea Campaniei.

 3. Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi autoritățile publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet, auditori externi (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate) etc.

 4. Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către CHI MEDICAL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document. În măsura în care este necesar să comunicăm datele cu caracter personal către terți, alții decât cei menționați în prezentul document, vă vom informa în prealabil.

 5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor menționate, CHI MEDICAL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate datele, precum și pe durata prevăzută de lege (obligații legale), după caz.

Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către CHI MEDICAL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne CHI MEDICAL și/sau vor fi distruse.

 

 1. Drepturi

În relația cu CHI MEDICAL beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Exercitarea oricăror drepturi anterior amintite, are loc cu îndeplinirea condițiilor stabilite de Regulamentul privind protecția datelor pentru fiecare drept în parte.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Responsabilului cu Protecția Datelor al CHI MEDICAL, la adresa de e-mail: contact@doctorginecolog.ro sau cu o cerere la următoarea adresă: intrarea Grigore Alexandrescu nr. 5, ap. 1, sector 1, București.

Prin participarea dumneavoastră la Campanie, declarați că ați citit și ați înțeles conținutul Notei de informare de mai sus privind modul în care vă vor fi prelucrate datele cu caracter personal și drepturile de care beneficiați potrivit legii.

Secțiunea nr. 7. Forța majoră

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente   de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă intervine situația de mai sus sau intervine o situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform art.1082 si 1083 din Codul Civil. Dacă Organizatorul invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de Ia apariția cazului de forță majoră. Cazul de forță majoră va fi comunicat pe website-ul Organizatorului, https://doctorginecolog.ro/.

 

ORGANIZATOR,  S.C.  CHI MEDICAL S.R.L.                               
ADMINISTRATOR, Roxana CHIRILĂ

 

ANEXA NR. 1 la REGULAMENTUL OFICIAL al CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„1-2-2023”

 

La Campania promoțională „1-2-2023”, desfășurată în perioada 03.01.2023 – 28.02.2023, în cadrul clinicii CHI MEDICAL, participă următorii medici:

 • Dr. Luiza Bercaru, Medic Primar Obstetrică-Ginecologie;
 • Dr. Raluca Borină, Medic Specialist Obstetrică-Ginecologie;
 • Dr. Ducu Ioniță, Medic Specialist Obstetrică-Ginecologie.